Posted in Հաշվետվություն

Տարվա ամփոփում

Ուսումնական 1-ին շրջան

Սեպտեմբեր ամսվա ամփոփում

Հոկտեմբեր ամսվա ամփոփում

Նոյոմբեր ամսվա ամփոփում

Դեկտեմբոր ամսվա ամփոփում

Ուսումնական 2-րդ շրջան /ճամբար/

Հունվար ամսվա ամփոփում

Ուսւոմնական 3-րդ շրջան

Փետրվար ամսվա ամփոփում

Մարտ ամսվա ամփոփում

Ապրիլ ամսվա ամփոփում

Մայիս ամսվա ամփոփում

Ուսումնական 4-րդ շրջան /ճամբար/

Շուտով

Էջը մշակվում է

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s