Posted in Հաշվետվություն

Մայիս ամսվա հաշվետվություն

Աշխատաժամանակներ

Մայիսի 4-8

Մայիսի 11-15

Մայիսի 18-22

Մայիսի 25-29

Շաբաթվա ամփոփումներ

Մայիսի 4-8

Մայիսի 11-15

Մայիսի 18-22

Մայիսի 25-29

Անհատական աշխատաժամանակ

«Մայիսիկ» ստուգատեսների շարք

Ֆիզիկական միջավայրում աշխատանքներ

Հերթապահություն

Սարալանջում. մայիսի 25

Աշխատանքները շարունակվում են

Սարալանջում. մայիսի 27

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s