Posted in Հեռավար ուսուցում

Նկարչական պլեներ

5-6 տարեկաններին այսօր առաջարկել ենք նկարել իրենց տունը, շենքը, բնակավայրը: Ցանկության դեպքում էլ որոշ փոփոխություններ կատերել բնակավայրում: Մեր սովորողներն աշխատել են բացօթյա պայմաններում իրենց ընտրած նկարչական գործիքով, պիտույքով:

Բաբյան Արշի

 

Մեղրունի Գալե

 

Տոնոյան Շավարշ

100915701_1584348565076489_6373129626381713408_n

Մելիքյան Լիզա

101512826_271093660938897_1427926770216075264_n

Մաթևոսյան Մարիա

101019661_3037086093003782_214323876002267136_n

Մկրտչյան Արթուր

իմ տունը (1)

Փիրումյան Ալեքսանդր

Բարսեղյան Ալեքս

 

էջը մշակվում է

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s