Posted in Հեռավար-առցանց ուսուցում. աշխատակարգ, Ամիսիկներ

Մայիսիկ

Սովորողների կարողությունների ներկայացման ստուգատեսներ

Ես կարողանում եմ չափումներ կատարել

Ես կարողանում եմ պատմել իմ մասին

Ես կարողանում եմ նկարել

Ես կարողանում եմ պատմել լսածս 

Արդյունքները՝

Ես կարողանում եմ չափումներ կատարել

Ես կարողանում եմ պատմել իմ մասին

Ես կարողանում եմ նկարել

Ես կարողանում եմ պատմել լսածս

էջը խմբագրվում է

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s