Posted in Հեռավար ուսուցում, Ընտանեկան նախագծեր

Ներկայցնում է Ալեքսանդրը

Փիրումյան Ալեքսանդրը ներկայցնում է, թե ինչպես է ուսումնասիրում աշխարհի քարտեզը: Նա անգամ տեղյակ է, թե ինչպիսին են մի շարք երկրների դրոշները:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s