Posted in Նախագծեր

Ռուսերենի ստուգատես

Անցկացման օրը՝  մարտի 6

Մասնակիցներ ՝ արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5-6 տարեկաններ , ընտանիքի անդամներ

Վայրը ՝ ընտանիք

Նպատակը և խնդիրները՝

  • Ռուսերենի գիտելիքների ներկայացում
  • Ընտանիքի անդամների ներգրավում

Ընթացքը՝

Սովորողները ներկայանում են և պատմում իրենց մասին ռուսերենով:

Արդյունքը կամփոփվի բլոգում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s