Posted in Հեռավար-առցանց ուսուցում. աշխատակարգ

Մարտի 2-6

Օր 1. Հիգիենայի կանոնների ստուգատես 

Օր 2. Երաժշտական ստուգատես 

Օր 3. Մեդիագրագիտության ստուգատես 

Օր 4. Թումանյանական բանաստեղծությունների ստուգատես

Օր 5. Տեխնոլոգիական ստուգատես 

Էջը մշակվում է

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s