Posted in 5 տարեկաններ

Ընկուզախաղ

Ընկույզ ուտել սիրում են բոլորը, իսկ ընկույզով խաղալ քչերը գիտեն: Այսօր ընկույզով խաղեր խաղացինք: 5 տարեկաններն անգամ փորձեցին ինքնուրույն խաղեր մտածել: Շատ հետաքրքիր և ուրախ ժամանակ անցկացրինք: Ընկույզով խաղալը մեզ շա՜տ դուր եկավ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s