Posted in Ամիսիկներ

Դեկտեմբերիկ

Մասնակիցները՝ Արևմտյան դպրոցի 5 տարեկաններ, Լիլիթ Մովսիսյան, Մարիամ Խաչատրյան

1-ին շաբաթ՝ Շրխկանների պատրաստում

2-րդ շաբաթ՝ Երաժշտական ստուգատես

3-րդ շաբաթ՝ Ծիսական խոհանոց

4-րդ շաբաթ՝ Երաժշտական ֆլեշմոբ

Արդյունքները՝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s