Posted in Ամիսիկներ

Նոյեմբերիկ

Մասնակիցները՝ Արևմտյան դպրոցի 5 տարեկաններ, Լիլիթ Մովսիսյան, Մարիամ Խաչատրյան

1-ին շաբաթ՝ Ճամփորդական ստուգատես

2-րդ շաբաթ՝ Տեխնոլոգիական ստուգատես

3-րդ շաբաթ՝ Կառուցողական խաղերի ստուգատես

4-րդ շաբաթ՝ Խոհանոցային գործունեության ստուգատես

Արդյունքները՝

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s