Posted in 5 տարեկաններ

Տեխնոլոգիական աշխատանք

Տեխնոլոգիական աշխատանքները մեր 5 տարեկանների ամենասիրելի զբաղմունքներից են: Նրանք հիանում են, երբ մի քանի պարզ քայլերի միջոցով գունավոր թղթերից ինչ-որ կենդանի, ծաղիկ կամ բացիկ ենք ստանում: Այս անգամ էլ հեքիաթային օձ պատրաստեցինք: Աշխատանքի ընթացքում փորձեցինք զարգացնել նաև համագործակցելու կարողությունը: Սովորողներից յուրաքանչյուրը ստացել էր 2 գույնի թուղթ, բայց նրանց աշխատանքները բազմագույն էին, քանի որ նրանք իրենց կտրած շերտիկները փոխանակում-նվիրում էին  իրենց ընկերներին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s