Posted in Երկարացված օրվա կազմակերպիչ

Բուժօգնություն

Մեր հերթական սեմինարը անցկացրինք Քրիստինե Սահակյանցի հետ: Սեմինարի ընթացքում խոսեցինք ջերմային խանգարումների մասին: Ստացանք խորհուրդներ, թե ինչ պետք է անել նման դեպքերում: Խոսեցինք նաև արևահարման մասին: Սովորեցինք, թե ինչպես խետք է օգնենք արևահարված մարդուն:  Սեմինարը շատ ուսոցողական էր և կարևոր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s