Posted in Աշխատանք մենթորի հետ

Հոկտեմբեր

Այս ամիս մենթոր-ուսուցչիս հես հաճախակի կատերել ենք հանդիպում-քննարկումներ: Համատեղ աշխատել ենք «Խաղողի շաբաթ»  նախագծի վրա, կատերել ենք շտկումներ: Նրա խորհրդով ընթերցել և շարունակում եմ ընթերցել մի շարք հոդվածներ «Դպիր» ամսագրից: Նաև աշխատել ենք ամսվա ընթացքում հրապարակված աշխատաժամանակների վրա, անհրաժեշտության դեպքում դրանք փոփոխել եմ: Միշտ ստացել եմ ինձ հուզող հարցերի պատասխանները, ինչպես նաև խորհուրդներ՝ սովորողների հետ ավելի լավ աշխատելու համար: Կատարել ենք քննարկումներ թե՛ հանդիպումների ժամանակ և թե՛ առցանց հարթակում: 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s