Posted in Մասնագիտական կրթություն (այգեգործություն), Պարտիզպուրակային աշխատանք

Մաքրասերները

Այսօր մեր մաքրասեր սովորողները մաքրում, խնամում են Բախշյանի այգու տարածքը: Օրվա ընթացքում մի քանի անգամ քայլքով նրանք անցնում են այս տարածքով:

Տեսանյութը Լիլիթ Մովսիսյանի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s