Posted in 5 տարեկաններ

Աշխատանք կավով

Խնկոյանի «Քամին ու մժեղը» բանաստեղծությունը լավ սովորելուց հետո սկսեցինք կավով ծեփել մեր հերոս մժեղին: Աշխատանքային թեման մեկն էր, բայց ստացված արդյունքները տարբեր էին: Մեկը ծեփել էր մժեղին ու իր ձագուկին, մյուսը մժեղին աթոռին նստած, մեկ ուրիշն էլ ծեփել էր մժեղիկին տնակի հետ միասին:

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s