Posted in Աշխատանք մենթորի հետ

Սեպտեմբեր

Իմ մենթոր-ուսուցիչը Փաշայան Լուսինեն է: Սեպտեմբեր ամսին հաճախակի կատարել ենք հանդիպում-քննարկումներ, անհրաժեշտության դեպքում աշխատել ենք նաև առցանք: Հանդիպումների ժամանակ ուսումնասիրել ենք իմ բլոգը, քննարկել կատարվող և կատարվելիք նախագծերը: Նրա խորհրդով ազատ ժամերիս մասնակցել եմ տարբեր դասարանների ուսումնական պարապմունքներին, որոնցից մի քանիսը ներկայացրել եմ իմ բլոգի «Օրագիր» բաժնում: Ինքնակրթության նպատակով հարստացրել ենք նաև «Դպիրի» ընթերցվելիք հոդվածներիս թիվը, որոնք ընթերցելուց հետո տեղադրում եմ  բլոգի «Դպիրի» իմ ընտրանին»  բաժնում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s