Posted in Հաշվետվություն

Սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Կոմիտասյան օրերն ընտանիքում

Այցելություն Տիգրան Հայրապետյանի անվան գրադարան

Օրիգամի կակաչներ

Աշխատանք կավով

Այցելություն ագարակ

«Ծիածան» նախագիծ

«Ես» ուսումնական նախագիծ

Սեպտեմբերիկ

Կրթական շքերթ

 Հեքիաթների ֆլեշմոբ

Տեխնոլոգիական ստուգատես

Սեպտեմբերիկ. երգեր, գույներ,ազդեցություններ.պլեներ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s