Posted in Ամիսիկներ

Կոմիտասյան օրերն ընտանիքում

Ընտանիքում իրենց քույր-եղբայրների, ծնողների հետ կոմիտասյան երգեր են երգում 5 տարեկանները.

Արշի Բաբայան

Գևորգյան Դավիթ

Գալե Մեղրունի

Մելիքյան Լիզա

Մանգասարյան Լևոն

Մնացականյան Նարեկ

Փիրումյան Ալեքսանդր

Տոնոյան Շավարշ

Մաթևոսյան Մարիա

Բարսեղյան Ալեքսանդր

Դավիթ և Ռուզաննա

Սարգսյան Շուշի

Բարխուդարյան Կարեն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s