Posted in Ամիսիկներ

Սեպտեմբերիկ ամփոփում

Մասնակիցները՝ Արևմտյան դպրոցի 5 տարեկաններ, Լիլիթ Մովսիսյան, Մարիամ Խաչատրյան

1-ին օր՝ Կրթական շքերթ

2-րդ օր՝ Հեքիաթների ֆլեշմոբ

3-րդ օր՝ Տեխնոլոգիական ստուգատես

4-րդ օր՝ Սեպտեմբերիկ. երգեր, գույներ,ազդեցություններ.պլեներ

Արդյունքներ, լուսաբանում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s