Posted in 5 տարեկաններ

Մեր առօրյան լուսանկարներով

Մեր ամենօրյա զբաղմունքների անբաժան մասն են կազմում նկարչությունը, տեխնոլոգիան, բակային խաղերը: Բացի մատիտով թղթին նկարելուց, մենք սիրում ենք նկարել նաև ջրաներկով և ոսպով: Իսկ բակում գնդակով խաղալուց բացի, մենք շա՜տ ենք սիրում խաղալ ավազով: Դե  թղթերը մի քանի անգամ ծալելով տարբեր կենդանիներ ստալն էլ, իսկական հաճույք է:

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s