Posted in Uncategorized

Օրակարգ 19.07-23.07

Օգոստոսի 19

09։00-09:30 Սովորողների ընդունում

09։30-10:00 Առավոտյան մարմնամարզություն

10:00 – 10:30 Միջավայրի խնամք

10։30-11:00 Նախաճաշ

11։00 – 12:30 Լող, լողափնյա խաղեր

12։30-13:00 Ճաշ

13:00 – 13:30 Բանաստեղծության խաղուսուցում՝ Հ.Թումանյան << Ծիտը>>

Օգոստոսի 20

09։00-09:30 Սովորողների ընդունում

09։30-10:00 Առավոտյան մարմնամարզություն

10:00 – 10:30 Այլընտրանքային նկարչություն

10։30-11:00 Նախաճաշ

11։00 – 12:30 Լող, լողափնյա խաղեր

12։30-13:00 Ճաշ

13:00 – 13:30 Ծեփում ենք պլաստիլինով

Օգոստոսի 21

09։00-09:30 Սովորողների ընդունում

09։30-10:00 Առավոտյան մարմնամարզություն

10:00 – 10:30 Միջավայրի խնամք

10։30-11:00 Նախաճաշ

11։00 – 12:30 Լող, լողափնյա խաղեր

12։30-13:00 Ճաշ

13:00 – 13:30 Տրամաբանական խաղեր

Օգոստոսի 22

09։00-09:30 Սովորողների ընդունում

09։30-10:00 Առավոտյան մարմնամարզություն

10:00 – 10:30 Մուլտֆիլմի դիտում 

10։30-11:00 Նախաճաշ

11։00 – 12:30 Լող, լողափնյա խաղեր

12։30-13:00 Ճաշ

13:00 – 13:30 Հեքիաթի ընթերցում՝ Հ. Թումանյան <<Ծիտըը>>

Օգոստոսի 23

09։00-09:30 Սովորողների ընդունում

09։30-10:00 Առավոտյան մարմնամարզություն

10:00 – 10:30 Միջավայրի խնամք

10։30-11:00 Նախաճաշ

11։00 – 12:30 Լող, լողափնյա խաղեր

12։30-13:00 Ճաշ

13:00 – 13:30 Պատրաստում ենք տնակ գունավոր թղթերով

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s