Posted in Uncategorized

Վերապատրաստման երկրորդ օրը

մշէ

Օրը սկսեցինք Մայր դպրոցի գլխավոր ընթերցասրահում: Սովորեցինք կատարել փոփոխություններ մեր բլոգներում, ստեղծեցինք բաժիններ, լրացրեցինք որոշ դաշտեր: Քննարկեցինք նախագծային աշխատանք գրելու և կատարելու կարգը: Սովորեցինք փոփոխել մեր սեփական բլոգների արտաքին տեսքը: Ուսումնասիրեցինք բլոգի բաժինները,սովորեցինք օգտվել մենյուից:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s